Årsmøteprotokoll 2019

GODKJENT REGNSKAP 2018

Orografen

Oscarsborg med Svelvik Befestninger

Svelvik befestninger

Et forsvarshistorisk anlegg som i dag på det nærmeste er forsvunnet og glemt, er Svelvik befestninger, som omfattet et kontrollerbart minefelt, lagret i Dramstad, to bestrykningsbatterier og en ildledelses enhet kalt Orografen. Befestningene ble etablert for å hindre at Oscarsborg ble omgått ved et angrep mot Drammen og derfra et angrep mot Christiania vestfra.  De ble underlagt Oscarsborg, som etter dette ble hetende «Oscarsborg med Svelvik befestninger». Festningen var oppsatt med tre 15 cm krupp skipskanoner frem til 1930-tallet.

Tidlig forsvar av strømmen:

Nå var ikke et slikt forsvar av innseilingen til Drammen nye tanker med opprettelsen av Oscarsborg med Svelvik Befestninger. Allerede i 1710 (Store Nordiske krig), i 1801 og i 1807 (Napoleons krigen) var det anlagt direkterettede skyts på Batteriøya i Svelvik for å hindre skip i å passere inn mot Drammen.

Historisk oversikt: 1889

Drammen Forsvarsforening (DFF) ble stiftet 10.12.1889 med formål å skaffe midler til bygging av et Svelvik forsvarsverk.Innsamlingen lykkes og Forsvaret kjøpte gårdene nordre og søndre Ryggen for å bygge ut et kontrollerbart minefelt med bestrykningsbatteri.

Anleggsarbeidet tok til i 1896 og allerede i november 1900 ble ryggen batteriet innviet.

Historisk oversikt: 1934

Nedre toppbatteri på Håøya med sine åtte 12 cm l/36 ble tatt ut av krigsstrukturen, det samme gjaldt 15 cm-(ryggen) batteriet i Svelvik, der eiendommen ble solgt til Oslo kommune.

 

Historisk oversikt: 1981 – 1982

12. februar 1981: Forsvarsmuseet (FMU) ved Direktør Eyvang tilskrev Fylkeskonservatoren i Buskerud med forslag om å bevare anlegget på ryggen.

5. oktober 1981: Drammen Forsvars Forening som under etableringen av Svelvik Befestninger hadde bidratt i vesentlig grad med innsamling av midler for å bygge dette forsvarsverket foreslo i brev til Miljøverndepartementet (MVD) å frede Ryggen inkludert de militære installasjoner.

5. oktober 1981: Geologisk museum ved bestyrer Dons tilskriver MVD og anbefaler uttaket stoppes og at ryggen med de historiske forsvarsverkene blir fredet. Han konkluderer med å si at «det er for galt å la et så slående og egenartet landskaps trekk bli spist opp av vår generasjon».

Sandtaket ble informert om initiativet med å frede festningen og igangsatte store utgravinger våren 1982 uten at Hurum kommune eller noen annen instans hverken ble spurt eller varslet.

Historisk oversikt 1997

I 1997 var det krefter i sving for å verne det som var igjen, Orografen, utkikksposten som var helt intakt og som ligger helt vest på ryggen mot Svelvikstrømmen.

2. mai.1997: Verket og Bogen Velforening sendte inn en uttalelse til Hurum kommunes reguleringsforslag i brev av 2.5.1997, punkt 5 som sier - «Orografen på ryggen bør bevares. Dette er et kulturminne som det bør tas vare på. - Minestasjonen i Dramstad bør legges innenfor planen og gjøres tilgjengelig for befolkningen». Dette brev ble registrert i Hurum kommune 6.5.1997 i J.nr. 9503016 og arkivert under Sandtak 504.

Kort tid etter ble også orografen rasert med utgraving med gravemaskiner. En vesentlig del av stenene som dannet grunnmur ble solgt selv om det var Oslo Kommunes eiendom.  Mantelen ble lagt i sandtakets skraphaug «jern for spiker».

En orograf er en avstandsmåler som ble brukt av kystartilleriet. Data derfra ble telefonisk sendt til batteriet som måldata. Orografen ble utviklet i 1886 av oberst og senere forsvarsminister Georg Stang og senere videreutviklet av oberst Birger Eriksen ikke ukjent som Kommandant på Oscarsborg festning 9. april 1940. Det spesielle ved Orografen på Verket er at den har stålmantel som tak og ikke som de andre som har betongtak.

24.09.1997:     Entusiaster frakter Stålmantelen (på folkemunne Jomfru Maria) til Bakkeløkka.

Dagens situasjon

24. 04. 15 ble Jomfrua lagret på sikkert sted etter avtale med Oscarsborg Festning Museum.

15. 04.16 ble det gjennomført et konstituerende møte i prosjekt «Gjenreis Orografen» hvor Hurum Historielag, Klokkarstua og Verket Nærmiljøforum, Naturvernforbundet, Verket og Bogen Vel og Verket og Bogen Miljøgrupper står som garantister.    

Det ble bestemt å organisere arbeidet med en Styringsgruppe, en arbeidsgruppe og en gruppe med referansepersoner fra institusjoner med innsikt og ansvar for slik bevaring.

Oslo Kommune ved Byantikvaren og Eiendomsavdelingen har vært på befaring/møte og har som grunneier godkjent prosjektet og gitt skriftlig tillatelse til arbeidene.

Oslofjorden Friluftsråd har vært på befaring for å kunne utvide Kyststien til å omfatte stien opp til Orografen og videre bort til Dramstad.

Buskerud Fylkeskommune (BFK) var på befaring/møte om Orografen 1.11.16 hvor de senere skriftlig ga full støtte til prosjektet.

Etter at Grunneier og BFK støttet prosjektet ble veien til Orografen med snuplass ryddet helt fram og er tatt i bruk og vi er klare til oppstart av selve arbeidet. Hurum kommune er invitert til en befaring/møte for å avklare prosjektet i forhold til PL&B Loven.

Fase 1 i prosjektet består av å mure opp selve fundamentet for mantelen og å legge denne på plass. I tillegg skal det ryddes for utsikt og området skal forskjønnes og Utvidet Kyststi skal merkes slik at det blir en fint turmål. Det satses på å sette ut benker og informasjonstavler.

 

En har planlagt et orienteringsmøte for allmenheten lørdag 4. mars 2017 på Fjordhuset.

Offisiell åpning av Orografen med utvidet Kyststi er planlagt 24. Juni 2017.

Fredning

Oscarsborg festning ble fredet 2014 uten at «Svelvik befestninger» ble tatt med. Vi arbeider for at Orografen skal settes opp på Hurum kommunes Verneplan.

Del denne siden